1. kolokvij-povzetki
IRMA ] Gor ] Vabilo ] [ 1. kolokvij-povzetki ] 2. kolokvij-povzetki ] 3. kolokvij-povzetki ] 4. kolokvij-povzetki ] 5. kolokvij-povzetki ] 6. kolokvij-povzetki ] 7. kolokvij-povzetki ]

 

1. slovenski kolokvij o betonih

Mikroarmirane malte in betoni

Ljubljana, 26. maj 1994


Povzetki


Mikroarmirani betoni

Andrej Zajc, IRMA

V referatu so podane osnovne informacije o mikroarmiranih betonih, njihovih sestavah ter o lastnostih v svežem in strjenem stanju. Ravno tako so podani tudi mehanizmi delovanja vlaken.

Obloga predorov iz mikroarmiranega betona

Velimir Ukrainczyk, Građevinski fakultet Zagreb

V članku so podani razlogi za vse pogostejšo uporabo mikroarmiranih brizganih betonov (MABB) za izgradnjo oblog predorov in drugih podzemnih gradenj ter za zavarovanje strmih kamnitih pobočij. Obravnavani so tudi rezultati meritev na nekaterih poskusnih poljih in rezultati pripadajočih laboratorijskih preiskav MABB. Ti rezultati kažejo, da se z dodajanjem vlaken brizganemu betonu duktilnost obloge precej poveča. 

Mikroarmirani brizgani betoni za protierozijske in vodotesne obloge brežin

Iztok Leskovar, IRMA in Miran Komel, Soške elektrarne, Nova Gorica

Brizgani beton ojačan z jeklenimi vlakni omogoča izvedbo zaščitne obloge kamnite brežine, s katero sledimo konturi brežone in ustvarimo okolju prijazno oblogo. Članek podaja informacijo o izvedbi takšne obloge, ki je morala zadostiti tudi zahtevam vodotesnosti. Prikazana je tehnologija izvedbe in rezultati preiskav vodotesne obloge akumulacijskega bazena HE Bača. Iz njih, kot tudi iz tri letne eksploatacije objekta sledi, da je brizgani beton ojačan z jeklenimi vlakni primeren za tovrstne aplikacije. 

Uporaba mikroarmiranih betonov za izvedbo in sanacije horizontalnih betonskih konstrukcij

Vitoslav Dobnikar, Iztok Leskovar in Jadran Korla, IRMA

Uporaba mikroarmiranih betonov za izvedbo in sanacije horizontalnih betonskih konstrukcij omogoča, s pomočjo ciljnega izbora sestave betona, izvedbo del tudi v primeru ekstremnih eksploatacijskih obremenitev. Zaradi širokih možnosti izbora materialov in sestav betonov je uporaba mikroarmiranih betonov lahko ekonomsko upravičena na zelo širokem polju uporabe. Dosedanje izkušnje pri aplikacijah kažejo na to, da bi se z dodatno optimizacijo sestav pogostost uporabe mikroarmiranih betonov na tem tehničnem področju lahko bistveno povečala. 

Prednapeti betonski prag iz mikroarmiranega betona

Jadran Korla, Andrej Zajc in Jakob Šušteršič, IRMA

V okviru raziskovalno razvojnega projekta je bil razvit prednapet železniški prag iz mikroarmiranega betona. Preiskusi novo razvitega železniškega praga so pokazali, da ima bistveno izboljšane mehanske lastnosti v primerjavi s prednapetimi betonskimi pragovi, ki se uporabljajo po svetu. Ker so njegove mehanske lastnosti direktno povezane s sestavo betona, iz katerega je izdelan, je možno prirejati mehanske lastnosti betonskih pragov potrebam. To pomeni, da bi se lahko za potrebe železnice izdelovalo več vrst pragov v odvisnosti od zahtev na progah, v katere bi železnica pragove vgradila. Zaradi poligonalnega poteka kablov in oblike naležne ploskve je bil razvit tudi nov stroj za proizvodnjo takih pragov. Delovanje stroja je bilo preiskušeno pri polindustrijski proizvodnji 1000 kosov pragov. Poligonalno prednapetje kablov, oblika praga in stroj za izdelavo pragov so inovacije in predmet patentne prijave. Neposredno nadaljevanje projekta bo vgraditev pragov izdelanih v okviru polindustrijske proizvodnje v železniško progo in opazovanje obnašanja teh pragov v pogojih eksploatacije. Zaradi bistveno izboljšanih lastnosti teh pragov pričakujemo, da bodo pragovi preskus prestali brez pojava kakršnih koli poškodb, kar bo osnova za izstavitev dovoljenja za uporabo teh pragov na progah Slovenskih železnic p.o. Dovoljenje za uporabo teh pragov na železnici bo istočasno predstavljalo možnost pridobitve naročil takih pragov in s tem seveda njihove proizvodnje. 

Mikroarmirani jamski paneli

Jakob Šušteršič, IRMA, Mitja Ribarič, Rudarska gradbena dejavnost Trbovlje, Franc Riček, Rudnik lignita Velenje, Milan Prša, SGP Kograd, Podjetje IGEM Dravograd

V članku podajamo razloge za razvoj mikroarmiranih panelov z jeklenimi vlakni in diskusijo rezultatov preskusov. Posebno je prikazana ocena deformabilnosti panelov in pojava razpok glede na delovanje zunanje obtežbe. Na osnovi rezultatov smo izdelali projekt za proizvodnjo mikroarmiranih panelov, katerih cena je enaka ceni AB panelov. Ti paneli se že vgrajujejo v jamske proge Rudnika lignita Velenje. 

Polmontažni stenski elementi iz lahkoagregatnega betona

Jadran Korla, Miran Kepic in Jakob Šušteršič, IRMA

Uporaba lahkih betonov s stabilnimi nosilci por (polistiren, lesni delci ali vlakna in drugo) ter aerirano cementno pasto omogoča široko tehnološko uporabo obstoječe opreme v gradbeništvu oziroma postavitev novih proizvodenj z relativno nizkimi investicijskimi stroški. Fizikalne karakteristike materiala zagotavljajo ustrezno varnost objektov, enostavnost montaže brez uporabe težke mehanizacije, majhno porabo pomožnega gradbenega materiala kot tudi visoko toplotno in zvočno izolativnost ob ustreznem dimenzioniranju sistema. Posebna prednost te tehnologije je možnost ciljnega projektiranja sestav betonov za doseganje določenih fizikalnih lastnosti, ki jih pri posameznemu izdelku ali sistemu potrebujemo ali zahtevamo.

Lastnost steklocementnega kompozita

Jakob Šušteršič, Andrej Zajc, IRMA, Tomaž Štukelj, SCP Proizvodnja steklocementnih izdelkov Črnomelj

Steklocementni kompozit je relativno nov material, še posebej v naši gradbeniški praksi. Zato podajamo v članku razširjeno splošno razlago o tem materialu. V osrednjem delu članka podajamo diskusijo o ugotovljenih rezultatih preiskav steklocementnega kompozita, ki ga proizvaja SCP Črnomelj. Rezultate ocenjujemo glede na rezultate preiskav steklocementnih kompozitov tujih proizvajalcev. Razmeroma dobri rezultati preiskav izbranih lastnosti so dobra osnova za nadaljni razvoj vpeljane proizvodnje elementov iz steklocementnega kompozita v SCP.