IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Seznam akreditiranih dejavnosti

sa-lp008

 sa-cp004

Priloga k akreditacijski listini za preskusni laboratorij LP-008 Priloga k akreditacijski listini za certifikacijski organ CP-004

                 

Preskusni laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom preskusnih metod, kar pomeni, da lahko laboratorij sam izvede prilagoditev akreditiranih preskusnih metod novim izdajam že akreditiranih preskusnih standardov. Enako pa je certifikacijski organ akreditiran pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom samo za neharmonizirano področje betona. Ker pri delno fleksibilnem obsegu vsi podatki niso opredeljeni v akreditacijskih listinah, je naloga akreditiranega organa, da obvladuje te podatke in o aktualnem stanju obvešča uporabnike in druge zainteresirane. Zato preskusni laboratorij in certifikacijski organ (samo za področje betona) vzdržujeta skladno z dokumentom Slovenske akreditacije S14 Obseg akreditacije izdaja 2, ki velja od 26.02.2020, seznama akreditiranih dejavnosti, ki sta javno dostopna na spletnih straneh IRMA in se sklicujeta na prilogi k akreditacijskima listinama.

IRMA oba seznama aktualizira ob vsaki spremembi standardov, ki so predmet ene ali druge akreditacijske listine.

Za postopke certificiranja na harmoniziranem področju je certifikacijski organ akreditiran po Uredbi (EU) št. 305/2011 s fiksnim obsegom. To pomeni, da Slovenska akreditacija uvedbo sprememb standardov ocenjuje na rednih nadzornih obiskih, certifikacijski organ pa se lahko sklicuje na novo verzijo normativnega dokumenta šele po spremembi priloge k akreditacijski listini za certifikacijski organ. Seznam akreditiranih certifikacijskih postopkov za harmonizirano področje je tudi naveden v seznamu akreditiranih metod v certifikacijskem organu IRMA.

 

Podroben opis obsega akreditacije je v naslednjih dokumentih: