IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Projektiranje sanacij

Inštitut IRMA d.o.o. projektira sanacije in rekonstrukcije visokogradbenih objektov, infrastrukturnih objektov in energetskih objektov na osnovi ugotavljanja njihovega materialno tehničnega stanja.

 Pojektiranje

Izdelava projektov, ekspertiz, mnenj in predlogov s področja sanacije in ojačitve betonskih, armiranobetonskih in prednapetih konstrukcij ter zidanih zgradb. V okviru izdelave projektov ugotavljanje materialno tehničnega stanja objektov ter statična in potresna analiza konstrukcij.

Naročnikom zagotavljamo podporo v različnih obsegih in fazah projektiranja sanacijskih in gradbenih posegov, kot sledi:

  • Strokovno svetovanje na terenu.
  • Ugotavljanje materialno tehničnega stanja vgrajenih materialov.
  • Izdelava predloga in smernic za sanacijo.
  • Izdelava tehnoloških postopkov sanacije.
  • Strokovna pomoč projektantom v sklopu sanacijskih del.
  • Statična analiza in projektiranje objektov.
  • Tehnološki in klasični nadzor nad izvajanjem sanacijskih in gradbenih del.
  • Izdelava tehnoloških elaboratov.

 

a) Reference (pomembnejši projekti) s področja sanacij energetskih objektov:

1. SKLADIŠČNI OBJEKT NENEVARNIH SNOVI - SUROVINA d.o.o.: Preiskave materialno tehničnega stanja, predlog sanacije in izdelava tehničnih pogojev za izvedbo
sanacije 2. CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MURSKA SOBOTA - PETROL: Projekt sanacije armirano-betonskih konstrukcij
3. POŠTA KROMBERK: Strokovno mnenje o vzrokih zaamakanja s predlogom sanacije
4. OBČINA KRANJSKA GORA: Elaborat sanacije armiranobetonske plošče - Trg Olimpijcev v Mojstrani
5. RTP PEKRE IN RTP KLEČE (ELES): Projekt sanacije armirano-betonskih portalov in temeljev razdelilne postaje
6. HLADILNI STOLPI BLOKA 4 IN BLOKA 5 ( TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ ): Preiskave materialno-tehničnega stanja, predlog sanacije in izdelava tehničnih pogojev za izvedbo sanacije
7. HE LOG POD MANGARTOM IN HE PLUŽNA: Projekt za sanacijo objektov
8. HLADILNI STOLP BLOKA 4 (TE ŠOŠTANJ): Superkontrola kvalitete izvedbe sanacijskih del
9. HE FALA (DRAVSKE ELEKTRARNE): Predlog sanacije betonov in malt
10. DALJNOVOD 110 kV MARIBOR - CIRKOVCE (ELES): Projekt sanacija temeljev daljnovodnih stebrov
11. DALJNOVOD 110 kV PEKRE II - MARIBOR II - CIRKOVCE II - KIDRIČEVO - FORMIN (ELES): Projekt sanacije AB portalov
12. PREGRADA MODRAC (Spreča - BIH): Analiza stanja in idejni projekt ojačitve in sanacije pregrade
13. HE MARIBORSKI OTOK (DRAVSKE ELEKTRARNE): Projekt sanacije krova
14. PREGRADI MELJE IN MARKOVCI (DRAVSKE ELEKTRARNE): Projekt sanacije pregrade
15. HE ZLATOLIČJE IN FORMIN (DRAVSKE ELEKTRARNE): Projekt sanacije objekta
16. HE MOSTE (SAVSKE ELEKTRARNE): Supernadzor nad izvedbo sanacije pregrade

b) Reference (pomembnejši projekti) s področja sanacij cestnih in železniških objektov

1. ŽELEZNIŠKA POSTAJA MARIBOR (SLOVENSKE ŽELEZNICE): Projekt sanacije fasade
2. PREDOR ŠMARJE (SLOVENSKE ŽELEZNICE): Revizija projekta sanacije
3. OBJEKT SŽ-SVTK SEVNICA (GP BEŽIGRAD LJUBLJANA): Projekt sanacije objekta
4. PREDOR PREM (SLOVENSKE ŽELEZNICE): Nadzor nad izvedbo sanacije predora
5. ŽEBELJSKI PREDOR (SLOVENSKEŽELEZNICE): Izdelava tehničnih pogojev za izvedbo sanacije predora
6. ŽELEZNIŠKI MOST ČEZ DRAVO (SLOVENSKE ŽELEZNICE): Pregled in predlog sanacije kamnitega dela mostu
7. MOSTOVI NA CESTI KOPER - KOZINA in VIŠNJA GORA - KRŠKO (DDC - NEK): Pregled in statična analiza za prevoz uporajalnikov
8. MOSTOVI RIŽANA, ČRNI KAL in KOZINA: Projekt ojačitve mostov za prevoz uparjalnikov
9. ŽELEZNIŠKI NADVOZ NAD AVTOCESTO V POSTOJNI (SLOVENSKE ŽELEZNICE): Projekt sanacije železniškega nadvoza

c) Reference (pomembnejši projekti) s področja obnove kulturno zgodovinskih spomenikov in starih objektov

1. CERKEV Sv. ŠTEFANA V RIBNICI (MINISTRSTVO ZA KULTURO, OBČINA in ŽUPNIJSKI URAD RIBNICA ): Preiskave materialno tehničnega stanja objekta, protipotresna analiza in projekt ojačitve objekta
2. PLEČNIKOVI ZVONIKI NA CERKVI SV. ŠTEFANA V RIBNICI: Preiskave stanja in projekt sanacije
3. ŠKRABČEVA HIŠA V RIBNICI (OBČINA RIBNICA): Projekt protipotresne ojačitve objekta in sanacija vlažnih zidov
4. CERKEV SV. TROJICE V VELIKI NEDELJI (ZZNKD MARIBOR): Projekt protipotresne ojačitve in sanacije objekta
5. PALAČA KODELJEVO (ZZNKD LJUBLJANA): Preiskave materialno-tehničnega stanja in protipotresna analiza objekta ter projekt ojačitve konstrukcije (Valide)
6. PRISTAVA - KODELJEVO (ZZNKD LJUBLJANA): Preiskave materialno-tehničnega stanja objekta in protipotresna analiza (Valide) objekta ter projekt za ojačitev konstrukcije
7. HUDIČEV TURN - GRAD TABOR (ZZNKD NOVO MESTO): Projekt sanacije objekta
8. UPRAVNA ZGRADBA OBČINE RIBNICA - GORENJSKA CESTA 9 (OBČINA RIBNICA): Protipotresna analiza, ugotovitev materialno-tehničnega stanja objekta ter projekt ojačitve konstrukcije in sanacije vlažnih zidov
9. VOJAŠNICA KRANJ OBJEKT ŠT. 26 (MINISTERSTVO ZA OBRAMBO): Projekt ojačitve in sanacije objekta
10. CERKEV SV. MARKA (ŽUPNIJSKI URAD RIBNICA ): Projekt in izvedba protipotresne ojačitve in sanacije vlažnih zidov
10. ŠKOFOVSKI ZAVODI LJUBLJANA: Preiskave in predlog sanacije fasadnih in notranjih ometov in vlage
11. CERKEV V ŽUŽEMBERKU (ŽUPNIJSKI URAD ŽUŽEMBERK): Ugotovitev materialno-tehničnega stanja kamnitih zidov in predlog sanacije
12. STARA BOLNIŠNICA PIRAN (RZ DOMŽALE): Ocena materialno-tehničnega stanja objekta in predlog sanacije
13. STARA VOJAŠNICA SLAVA KLAVORA (PROJEKT MR): Preiskava materialno-tehničnega stanja in predlogi za sanacijo vlage in izvedbo hidroizolacij
14. REKTORAT MARIBOR (PROTECH): Preiskava materialno tehničnega stanja objekta
15. ŽIDOVSKA HIŠA V LENDAVI (OBČINA LENDAVA): Preiskava stanja in predlog ojačitve
16. CERKEV SV. TOMAŽA (ŽUPNIJSKI URAD ŠENTJERNEJ): Predlog in izvedba protipotresne ojačitve kamnitih zidov
17. HOTEL UNION (INCO): Predlog in svetovanje pri sanaciji fasade
18. CERKEV SV. JOŽEFA V LJUBLJANI - VIBA (GPG): Preiskava materialno tehnihčnega stanja s predlogi sanacije ter svetovanje pri izvedbi obnovitvenih del
19. VOJNA BOLNICA - KIRURGIJA (Inprojekt): Preiskave materialno tehničnega stanja objekta in predlog sanacije
20. MLADIKA (GPG): Projekt ojačitve razpokanih konstrukcijskih elementov ter sanacije vlage
21. MIKLOŠIČEVA 4, LJUBLJANA (ZADRUŽNA ZVEZA): Preiskave in predlog sanacije fasade

d) Ostali objekti

1. PLAVALNI BAZEN GORENJA VAS (TEHNIK ŠKOFJA LOKA): Ugotovitev vzrokov poškodb in predlog sanacije
2. DIMNIK 150 m (TE ŠOŠTANJ): Preiskave materialno - ttehničnega stanja dimnika in projekt sanacije
3. SWECO FILTER (KOLINSKA MIRNA): Projekt in izvedba sanacije a.b. usedalnika
4. ZAPRTI PLAVALNI BAZEN V HOTELU AJBA (MORAVSKE TOPLICE): Projekt sanacije bazena
5. SKLADIŠČNA HALA (TOVARNA DUŠIKA RUŠE): Preiskava stanja a.b. konstrukcije po požaru in predlog sanacije
6. RDEČA DVORANA VELENJE (ŠRZ VELENJE): Predlog in nadzor nad izvedbo sanacije strehe
7. PLATO PRED ZAVAROVALNICO MARIBOR (PROJEKT MB): Projekt in nadzor nad izvedbo sanacije
8. HALA UNIOR (UNIOR ZREČE): Projekt in nadzor nad izvedbo sanacije tlaka
9. PLOŠČAD NAD GARAŽNIMI PROSTORI NOVA VAS - MARIBOR (STANINVEST MARIBOR): Projekt sanacije
10. NOVI TRG 1, LJUBLJANA (LJUBLJANSKA STANOVANJSKA ZADRUGA): Strokovna ocena stabilnosti in projektiranih rešitev za sanacijo
11. HALA PAPIRNEGA STROJA IV. (PAPIRNICA VEVČE): Preiskava in predlog sanacije strešne konstrukcije
12. ZDRAVILIŠKO HOTELSKI CENTER NEBUG - RUSIJA (SMELT): Ekspertiza o vzrokih zamakanja na fasadah
13. FASADA OBJEKTA AGROTEHNIKA NA VIČU (AGENCIJA RS ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE): Ekspertiza o stanju in projekt sanacije
14. OBJEKT GZS (GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE): Preiskave in projekt za sanacijo fasade GZS
15. OBJEKT CESTA ŽELEZARJEV 8 (NOMINE R): Projekt sanacije a.b. konstrukcije po požaru
16. SEPARACIJA ŽERJAV: Projekt sanacije betonskih konstrukcij po požaru
17. GORENJSKA BANKA KRANJ: Potresna analiza in projekt sanacije a.b. fasadnih elementov